Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 2022/23 - od října 2022
Úvodní stránka » VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH  » Kurz zemědělce   » dokument

obrázek

Naše škola byla v prosinci roku 2002 akreditována jako Stálá vzdělávací základna Ministerstva zemědělství. V rámci této akreditace je vyučován Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované odborné zemědělské vzdělání v soustavě středních a vysokých škol.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

schválen Mze č.j.37061/2008-18010 ze dne 23.10.2008

Cíl vzdělávací akce

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních teoretických vědomostí dovedností nezbytných pro úspěšné provozování zemědělského podniku nebo rodinné farmy. Vzhledem k časovému omezení kurzu a rozdílnému výrobnímu zaměření účastníků v podnikání, budou nové poznatky o zemědělské výrobě získávány rovněž formou samostudia řízeného vyučujícím.

Rámcová osnova kurzu

Pěstování zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat, zemědělská technika a technologie linky, ekonomika podnikání, základy práce s informační a komunikační technikou, základy zemědělského práva a zemědělské politiky, zásady bezpečnosti a hygieny práce, ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny, využívání obnovitelných zdrojů energie, analýza využití strukturálních fondů, zpracování projektu.

Organizační zajištění

Kurz se bude konat v měsících říjnu 2022 až březen 2023 (ZAHÁJENÍ 15.10.2022 v 8.00 hod, SŠZP Klatovy, Národních mučedníků 141, Klatovy). Výuka bude probíhat v sobotu od 8.00 do 16.15 hodin. Celková časová dotace kurzu činí 300 vyučovacích hodin. U plné formy studia (prezenční forma studia) je stanovena v rozsahu nejméně 180 vyučovacích hodin, odborná praxe včetně exkurzí 105 hodin a zpracování projektu v rozsahu 15 hodin.  U navazující formy studia bude krátká inovace znalostí 10 hodin, samostudium a individuální konzultace v rozsahu 100 hodin, odborná praxe včetně exkurzí 40 hodin, resp. v rozsahu 60 vyučovacích hodin, odborná praxe včetně exkurzí 75 hodin a zpracování projektu v rozsahu 15 hodin.

Zahájení:  

Plná forma studia – (300 vyučovacích hodin) je určena zejména pro účastníky, kteří doposud neabsolvovali žádné zemědělské vzdělávání. Závěr kurzu tvoří zkouška, obhajoba práce, předání certifikátu. 

Navazující forma studia – je určena pro účastníky, kteří již absolvovali Kurz pro výkon zemědělské činnosti schválený IVV MZe č.j. 32 638/2004-13020. Uchazeči si musí doplnit kurz v délce dalších 150 hodin. Závěr kurzu tvoří zkouška, předání certifikátu. 

Navazující forma studia – je určena pro účastníky, kteří již absolvovali Kurz pro výkon zemědělské činnosti schválený IVV MZe ČR, čj. 191/01-100 ze dne 6. 6. 2001. Uchazeči si musí doplnit kurz v délce dalších 150 hodin. Závěr kurzu tvoří zkouška, obhajoba práce, předání certifikátu. 

Kurzovné:   

Plná forma studia

Platba za kurz činí Kč 15.000,00 (možná změna podle počtu posluchačů). Platba je splatná buď bankovním převodem na č.ú. 9777970277/0100 nebo hotově v pokladně školy nejpozději 14 dní po zahájení kurzu a činí Kč 15 000,00, variabilní symbol (uvádějte rodné číslo.).

Kurz bude zahájen při minimálním počtu 12 účastníků.

Navazující forma studia

Cena při individuální formě studia bude stanovena dohodou dle dokladů o již získané kvalifikaci.

Částka splatná nejpozději týden před zahájení kurzu: částka bude upřesněna (2000-3500 Kč, resp. 5000-7000 Kč).

Přihlášky: písemnou formou dle přiloženého vzoru nebo elektronicky e-mailem na adresu:

sekretariat@sszp.kt.cz

Přihlášky zasílejte do konce září 2022.

Podrobnější informace na kontaktních adresách školy, kam zároveň zasílejte závazné přihlášky.

Kontakty

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,

Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy

telefon: 376 326 280, 733 735 141

 

e-mail: sekretariat@sszp.kt.cz, www.sszp.kt.cz

 Poslední změna: 10.6.2022Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech