+420 376 326 280
Aktuální informace k provozu škol od 25. listopadu 2020
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, žákyně, žáci, zaměstnankyně a zaměstnanci,

v rámci aktuálního vývoje šíření onemocnění COVID-19 ředitel školy informuje o následujícím:

ŘEDITEL ŠKOLY UVÁDÍ, ŽE S PLATNOSTÍ OD 25. LISTOPADU 2020 BUDE TEORETICKÁ VÝUKA ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ (4. ročníky studijních oborů, 3. ročníky učebních oborů a 2. ročníky nástavbových oborů) PROBÍHAT PREZENČNĚ (při osobní přítomnosti žákyň a žáků). PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ (ODBORNÝ VÝCVIK) VŠECH ROČNÍKŮ UČEBNÍCH OBORŮ a STUDIJNÍHO OBORU GASTRONOMIE BUDE PROBÍHAT V PREZENČNÍ FORMĚ (při osobní přítomnosti žákyň a žáků).

Ostatní výuka bude probíhat distančně.

 

Epidemiologická opatření:

Praktické vyučování všech ročníků (na pracovišti školy i na smluvně zajištěných pracovištích) – do 20 osob ve skupině

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

Dodržování hygienických standardů.

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd/skupin/oddělení.

Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP/vzdělávacího programu.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník) – viz instrukce dříve.

 

Domov mládeže:
Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže) je upraven tak, že může být poskytováno ubytování pouze:

• žákům, kteří mají prezenční výuku,

• žákům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,

• žákům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.

 

Žáci a zaměstnanci školského zařízení (i další osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách školského zařízení.

 

Stravování:

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,       

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away),

• je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:

▪ nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd/skupin/oddělení a

▪ nedocházelo k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away.


Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Ostatní informace – viz příloha informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 

Klatovy 20. listopadu 2020

 

 

 Ing. Vladislav Smolík

                                                                                                       ředitel školyPoslední změna: 20.11.2020Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech