+420 376 326 280
Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU,  dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření). 

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.


Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

           -    Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.

          -     Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta ( v případě potřeby kontaktujte příslušného vyučujícího přes Teams, popř. jiným způsobem a domluvte si individuální prezenční konzultaci).

         -     Prezenční výuka je povolena pouze u:

                            • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti

 a

 • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

 

-     Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

-     Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.


Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízeních

(domov mládeže) je upraven tak, že je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou:

• žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,

• žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

a

• žáků škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (včetně žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá).

• Žáci/studenti i zaměstnanci školského zařízení mají povinnost nosit roušky ve společných prostorách zařízení.Školní stravování

          -     Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

         -      Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

              • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

 

-     Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. 

-     Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.Poslední změna: 17.11.2020Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech