+420 376 326 280
Svobodný přístup k informacím
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » Úřední deska  » další .....   » dokument

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1.    Název
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

2.    Důvod a způsob založení

         Od 30. 11. 2001 je zřizovatelem organizace Plzeňský kraj, který vydal zřizovací listinu č. j. H/759/01  dne 23. října 2001, její dodatek č. 1 č. j.: ŠMS/2209/05 ze dne 22. února 2005, dodatek č. 2 č. j.: ŠMS/3924/05 ze dne 12. dubna 2005, dodatek č. 3 ze dne 5. ledna 2006, č. j.: ŠMS/157/06, dodatek č. 4 č. j. ŠMS/7771/09 ze dne 29. 9. 2009, dodatek č. 5 č. j. ŠMS/3014/10 ze dne 24. 3. 2010, dodatek č. 6 č. j. ŠMS/2291/11 ze dne 8. 3. 2011, dodatek č. 7 č. j. ŠMS/12213/11 ze dne 19. 12. 2011, dodatek č. 8 č. j. ŠMS/3211/12 ze dne 26. 3. 2012, dodatek č. 9 č. j. ŠMS/2620/13 ze dne 8. 3. 2013, dodatek č. 10 č. j. ŠMS/6148/14 ze dne 17. 6. 2014 a dodatek č. 11 č. j. ŠMS/11759/14 ze dne
9. 12. 2014 včetně dalších dodatků.

          Ke zřízení subjektu došlo podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 157/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.

          Činnost organizace je vymezena zněním § 57 až 85, § 117 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy ve znění pozdějších předpisů.

          Škola sdružuje střední školu, domov mládeže a školní jídelnu, Centrum odborného výcviku, včetně pekárny, cukrárny, restaurace a penziónu a hotel Malá Paříž na Špičáku, Školní farma Na Zemědělce.

          Organizace je příspěvkovou organizací vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

           Ředitelem školy je Ing. Vladislav Smolík, který byl do funkce jmenován hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem, jmenovacím dekretem č. j. ŠMSpers./7/13, ze dne 17. 6. 2013 s účinností od 1. července 2013, dále ve znění dodatku ke jmenování č. j. ŠMSpers./67/15 ze dne 20. 5. 2015.

 

3.    Organizační struktura

Ředitel přímo řídí vedoucí zaměstnance, kterými jsou zástupce ředitele pro studijní obory, zástupce ředitele pro učební obory, vedoucí DM, vedoucí TEÚ a dále přímo řídí výchovné poradce, speciálního pedagoga, ICT metodika a koordinátora, EVVO koordinátora, technika BOZP, personalistku a asistentku a správu ICT.

Zástupce ředitele pro studijní obory řídí učitele pro studijní obory a vedoucího učitele praxe.

Zástupce ředitele pro učební obory řídí vedoucího učitele odborného výcviku a učitele pro teoretické předměty.

Vedoucí DM řídí vychovatelky.

Vedoucí TEÚ řídí vedoucí školní jídelny, školnici a školníka, údržbu, administrativní pracovnice, mzdovou účetní, účetní, knihovnici, skladnici a provozní Hotelu Malá Paříž Špičák a vedoucího Školní farmy Na Zemědělce.

Vedoucí školní jídelny řídí vedoucí kuchařku.

Vedoucí učitel praxe řídí učitele praxe.

Vedoucí učitel odborného výcviku řídí učitelé odborného výcviku.

Vedoucí kuchařka řídí kuchařky.

Hlavní uklízečka řídí uklízečky.

 

1. Přijímáním a vyřizováním žádostí o informace a evidováním písemných žádostí a poskytnutí informace je pověřena paní Stanislava Valdmanová, DiS., žádost přijímá pracovník pověřený evidencí pošty.

2. Ředitel a jím pověřený pracovník vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 525/2004 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel. Poskytování informací se řídí směrnicí poskytování informací.

4.    Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,

Národních mučedníků 141

 

339 01 Klatovy

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Národních mučedníků 141 nebo Šmeralova 197, 339 01 Klatovy

Hotel Malá Paříž, Špičák 17, 340 04 Železná Ruda
Školní farma Na Zemědělce 635, 339 01 Klatovy

 

4.3 Úřední hodiny

 

 

7.00 – 15.30

 

4.4 Telefonní čísla

 


376 326 280 – ústředna Národních mučedníků 141

376 326 262 – ředitelna

376 311 605 – ústředna Šmeralova 197

376 397 511 – hotel Malá Paříž
376 326 271 – Školní farma Na Zemědělce

 

4.5 Čísla faxu

 

376 313 569

 

4.6  Adresa internetové stránky

 

www.sszp.kt.cz

 

4.7  Adresa e-podatelny 

 

sekretariat@sszp.kt.cz

 

4.8  Další elektronické adresy

 

Adresy jednotlivých vyučujících jsou na webových stránkách školy v záložce Zaměstnanci.

 

4.9  Resortní identifikátor (IZO):  000077313

 

4.10. Resortní identifikátor (RED_IZO): 600009424

 

4.11. ID datové schránky: adrgj83

 

 

 

 

5. Případné platby lze poukázat

na čísla účtů: SŠZP Klatovy  9777970277/0100 Komerční banka, a. s., pobočka Klatovy

 

6. IČ

      61781797

7. DIČ

    CZ61781797, škola je plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

        -  rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách,

        -  zřizovací listina,

        -  školní vzdělávací programy, tematické plány,

        -  výroční zprávy o činnosti školy,

        -  školní řád nebo vnitřní řád,

        -  vnitřní směrnice,

        -  další.

 

     Škola je povinna ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit:

a) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které
mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv, a to
tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii,

b) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti.

 

      8.2 Rozpočet

 

      Rozpočet za uplynulý rok je uveden ve Výroční zprávě o činnosti, část ekonomická, tato zpráva je umístěná na www.sszp.kt.cz,Úřední deska/ Dokumenty školy.

9. Postup při vyřizování

1. Přijímáním a vyřizováním žádostí o informace a evidováním písemných žádostí a poskytnutí informace pověřuji paní Stanislavu Valdmanovou, DiS., žádost přijímá pracovník pověřený evidencí pošty.

2. Ředitel a jím pověřený pracovník vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 525/2004 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Evidence žádosti obsahuje:

·           datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,

·            jméno a příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,

·           způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,

·           datum vyřízení žádosti.

 

4. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

5. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace zveřejněné, lze žadateli sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti je třeba tak učinit neprodleně, v případě žádosti písemné nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na písemném poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

6.  Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud trvá na písemném vyřízení, vyzve pověřená osoba k podání žádosti v písemné formě.

7.   Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

8.  Žádosti o poskytnutí informací podané jakoukoli formou jsou přijaty a zaevidovány podatelnou školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace (například ve výroční zprávě) se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.

9.  Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel školy vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů od doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

10. Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby (ředitele), pověřená pracovnice žádost odloží a rozhodnutí o odložení žádosti a jeho důvodu sdělí žadateli do 3 dnů ode dne doručení žádosti. Ředitel školy nemá za povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.

11.  Pověřená pracovnice poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitel SŠZP.

12.  Tuto lhůtu může ředitel SŠZP prodloužit nejvýše o 10 dní, a to z těchto důvodů:

-          jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

-          je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy.

13.  Pověřená pracovnice je povinna prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a  
       důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty k vyřízení (tj. 15 dnů).

14.  Pokud povinná osoba (ředitel) odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě, rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává
v případě odložení věci.

15.  Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní
       řád), ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat následující náležitosti:

       a.     název a sídlo školy,

       b.     číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,

       c.     označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické                       osoby),

       d.     výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace,

       e.     odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého                           omezení práva na informace, s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,

       f.      poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání,

       g.     vlastnoruční podpis ředitele školy s uvedením jména, příjmení a funkce,

        h.     jméno, příjmení a funkce pověřené pracovnice.

16.    Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

17.    Pokud žadatel žádá o poskytnutí většího množství informací, z nichž některé jsou vyloučeny, škola přípustné informace poskytne a souběžně vydá rozhodnutí o odepření vyloučených informací.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Přijímáním a vyřizováním žádostí o informace a evidováním písemných žádostí a poskytnutí informace pověřuji paní Stanislavu Valdmanovou, DiS., žádost přijímá pracovník pověřený evidencí pošty.

Pracovníkem pověřeným přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů: Stanislava Valdmanová, DiS. - asistentka ředitele, personalistka školy.
Kontaktní spojení na určeného pracovníka: tel. 376 326 269, fax 376 313 569, e-mail: valdmanova@sszp.kt.cz,sekretariat@sszp.kt.cz,
pracoviště Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, pracovní doba PO-PÁ 7:00-15:30.

Pracovnice je povinna vést knihu stížností a knihu o poskytování informací založenou ředitelem školy. O zápisech do knih je povinna informovat ředitele, jenž rozhodne, která osoba bude pověřena řešením stížností nebo poskytnutím informací.

Detailní postup je uveden v dokumentu: Směrnice o vyřizování stížností, oznámení a podnětů doručených škole.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (ředitele SŠZP) zřizovateli SŠZP – Plzeňský kraj, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Formulář odvolání lze získat u osoby pověřené přijímáním a vyřizováním žádostí o informace a evidováním písemných žádostí školy (sekretariát školy).

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
___________________________________________________________________________

Povinný subjekt:  Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, 
                          Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy

1. Fyzická osoba

Jméno a příjmení žadatele:

Datum narození:

Adresa místa trvalého bydliště nebo adresa bydliště a adresa pro doručování:

Elektronická adresa (v případě, že je adresou doručovací):
__________________________________________________________________________

2. Právnická osoba

Název žadatele:

IČO:

Adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla:

Elektronická adresa (v případě, že je adresou doručovací):

_________________________________________________________________________

  Žádost o poskytnutí informace ve věci:      Datum: .......................................................... Podpis žadatele: ....................................................

Formuláře žádostí – www.sszp.kt.cz, odkaz úřední deska, další...

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace na Portálu veřejné správy

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)

  317/2005 Sb.

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

  224/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

  108/2005 Sb.

Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

  075/2005 Sb.

Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

  027/2016 Sb.

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

  047/2005 Sb.

Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a
o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

  016/2005 Sb.

Vyhláška o organizaci školního roku

  238/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení

  105/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

563/1991 Sb.

 

117/1995 Sb.

 

106/1999 Sb.

 

525/2004Sb.

 

129/2000 Sb.

 

218/2000 Sb.

 

250/2000 Sb.

 

114/2002 Sb.

 

137/2004 Sb.

 

499/2004 Sb.

 

500/2004 Sb.

 

561/2004 Sb.

 

563/2004 Sb.

 

 

107/2005 Sb.

 

 

 

410/2005 Sb.

 


110/2006 Sb.

 

134/2016 Sb.

 

262/2006 Sb.

 

341/2017 Sb.

 

Zákon o účetnictví

 

Zákon o státní sociální podpoře v platném znění

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím

 

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

 

 

Zákon o krajích

 

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů v platném znění

 

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

 

Zákon o FKSP v platném znění

 

Zákon o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobních a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění

 

Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých dalších zákonů v platném znění

 

Správní řád v platném znění

 

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

 

Zákon o školním stravování, v platném znění

 

Zákon o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění


Zákon o životním a existenčním minimu, v platném znění

 

Zákon o o zadávání veřejných zakázek

 

Zákoník práce, v platném znění

 

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

14.2  Vydané   právní   předpisy

         --------

15. Úhrady za poskytování informací

Při vyřizování ústní žádosti o informaci:

  • podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů – zdarma
  • informace podaná na základě zveřejnění (internet, vývěska apod. ) - zdarma
  • informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy – zdarma

 

 

Při vyřizování písemné žádosti o informaci:

  • písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání               

kopírování, skenování na kopírovacích strojích

A4 jednostranně                  -     2,00 Kč čb, 4,00 Kč barevně, 2 Kč scan

A4 oboustranně                   -     3,00 Kč čb, 6,00 Kč barevně, 3 Kč scan

A3 jednostranně                  -     4,00 Kč čb, 8,00 Kč barevně, 4 Kč scan

A3 oboustranně                   -     6,00 Kč čb, 12,00 Kč barevně, 5 Kč scan

kopírování na magnetické nosiče

usb modem            -           10,00 Kč

CD                          -           20,00 Kč

 

poštovné a jiné poplatky                                   -           dle platných tarifů

nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy -           bezplatné

 

  •  náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

- cena za každou započatou 1hodinu činnosti  - 100,00 Kč          

 

Pozn. podle § 28 Dokumentace škol a školských zařízení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění:

Právnické osoby vykonávající činnost školy a právnická osoba podle § 171 odst. 3 věty první vydávají stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu; za vystavení tohoto stejnopisu či opisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100 Kč.

 

Způsob vybírání úhrad:

 

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. Úhrada nákladů je příjmem školy.

 

Výše úhrady za poskytnutí informace:

 

výši úhrady určí pověřená osoba organizace, která informaci poskytuje, podle tohoto sazebníku.

 

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

         ---

16.2 Výhradní   licence

         ---

 

 


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou umístěny na www.sszp.kt.cz,Úřední deska/ Dokumenty školy.

 

V Klatovech 1.9.2021

 

 

 

 

 

 


Poslední změna: 1.9.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech