|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 
Obecné zásady hodnocení a tolerance žáků s SVPU

Základním předpisem je směrnice MŠMT ČR č.j. 13710/2001-24. Její základní tezí je, aby se ke zjišťování vědomostí a dovedností žáků volily formy odpovídající schopnostem žáka, nemající na něj negativní vliv.

Žáci s SVPU by měli být odlišným způsobem vzděláváni a hodnoceni - jde o vrozené poruchy, za které žáci nemohou a nedovedou je ovlivnit.

Zásady pro práci učitele:

 1. vysvětlení všem zúčastněným, že žák bude odlišně hodnocen i vzděláván - jak a proč se tak bude dít - důležitý je taktní přístup učitele
 2. předpoklad úspěšnosti je, že nebude vystavován takovým činnostem, ve kterých nemůže podávat optimální výkon
 3. rozpracování skutečných vědomostí, znalostí a dovedností nezkreslených poruchou
 4. vycházet z toho, v čem je žák úspěšný - dát mu možnost prožít si pocit úspěchu a ocenit projevenou snahu
 5. posuzovat a hodnotit pouze to, co žák stačil vypracovat, vycházet z počtu jevů, které žák zvlaádl, vyhnout se porovnání s ostatními
 6. mít na zřeteli, že každé zkoušení, kontrolní práce či diktát je pro žáka značnou zátěží- strach, úzkost - možnost selhání
 7. dát žákovi k dispozici korekční pomůcky (kalkulátor,..)

Slovní hodnocení s SVPU upravuje metodický pokyn MŠMT č.j. 13711/2001-24. U běžného hodnocení se hodnotí známkou mírnější o jeden až dva stupně. Pokud žák dosáhne průměrných výsledků, je lépe hodnotit normálně, aby hodnocení nepůsobilo demotivačně. U dyslektiků můžeme slovně hodnotit i slovní úlohu v matematice.

Specifické vývojové poruchy učení jsou:
Dyslexie - specifická nebo vývojová porucha čtení
Dysgrafie - specifická porucha psaní
Dysortografie - specifická porucha pravopisu
Dyskalkulie - specifická porucha matematických dovedností
Dyspinxie - specifická porucha kreslení
Dyspraxie - specifická porucha motoriky
Dysmúzie - specifická porucha v oblasti hudby

Žáci se SVPU prožívají často neúspěch a pocit méněcennosti. Porucha je překážkou v osvojování vědomostí, což je řetěz nepříznivých následků (obtíže ve čtení - zaostávání ve vědomostech - odraz v horší klasifikaci - demotivace ke školní práci, snížené sebehodnocení).

Dokumentace pro žáky s SVPU:
Základním dokumentem je odborný posudek, který vypracuje PPP, SVP nebo SPC. Pokud je žák integrován, stanoví se individuální výchovně vzdělávací program - ten vypracovává třídní učitel nebo učitel vyučovacího předmětu, ve spolupráci s poradenským zařízením, případně ve spolupráci s výchovným poradcem a zákonným zástupcem žáka a se spoluúčastí žáka v případě jeho zletilosti.

Vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Důležité zásady pro práci se žáky s SVPU:

 • chvalte nejen dobrý výkon, ale i snahu
 • při práci odstraňte všechny rušivé vlivy, protože pozornost se u těchto žáků dá velmi snadno rozptýlit
 • pracujte s dítětem často, ale krátkodobě
 • před žáka klademe reálné cíle, nároky zvyšujeme pozvolna
 • žáka nikdy nenutíme násilím, v klidné atmosféře se pracuje příjemněji
 • buďte trpěliví a neztrácejte nervy, postupné zrání nervové soustavy způsobí, že problémů bude časem ubývat
 • snažte se najít něco, v čem bude žák úspěšný

   Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Republikové finále v silovém čtyřboji (FOTO Z. Šašková)


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.